Portfolio > Sewn

Detail.
Cocina, Neon paths
Woven cloth, stitching
47" x 55"
2018